برچسب : گنبدخشتی

گنبد سلطانیه، در شهر سلطانیه در استان زنجان قرار دارد و یکی ازشاهکارهای معماری ایران در دوره ایلخانی است. این گنبد در . . .


۱۰:۰۳:۴۰ ، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶