برچسب : رومينگ

چه بار اولتان است که به سفر خارجی میروید، چه بارها چنین سفرهایی را تجربه کرده باشید، قطعا برایتان پیش می آید که کار اشتباهی انجام دهید که در بعضی موارد باعث میشوند...


۱۱:۵۰:۵۸ ، پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵