برچسب : آتشكده

حمام گنجعلی خان کرمان  یکی از شاهکارهای معماری عصر صفویه و شهرت زیبایی و عظمت تاریخی آن بین المللی هم شده است. سردر این حمام، با ...


۰۸:۲۹:۴۹ ، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵