خصوصيات اخلاقى يك راهنماى تور خوب


شاید پیش خودتان فکر کنید، هر کسی با هر روحیه و اخلاقی میتواند راهنمای تور خوبی باشد، اما واقعیت این است که کسی که میخواهد به صورت جدی در این حرفه فعالیت کند باید خصوصیات اخلاقی مناسب این کار را هم داشته باشد، تا در طول سفر، مسافرها از آنها راضی باشند و در سفرهای بعدی به خاطر اخلاق خوب آن راهنما پکیج مسافرتیشان را از آن آژانس مسافرتی بگیرند.

 

یک راهنمای تور خوب باید:

 

مصمم و نیرومند باشد؛

کسی که این حرفه را انتخاب می کند باید در تصمیم گیری بسیار قوی عمل کند، بتواند زمان را دقیق مدیریت کند و در شرایط گوناگون، بهترین تصمیم ها را بگیرد. افراد ترسو، ضعیف، کسانی که قدرت تصمیم گیری بالایی ندارند برای این شغل اصلا مناسب نیستند.

 

صادق و وفادار باشد؛

صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی یکی دیگر از خصوصیات مهم یک راهنمای تور خوب است. این افراد هم باید نسبت به مسافران و هم موسسه یا آژانسی که برایشان کار می کنند متعهد باشند. باید تلاش کنند تا جایی که ممکن است شرایط سفر را متناسب با خواسته مسافرانشان جلو ببرند. اگر در برنامه های روزانه تور مشکلی پیش آمد با صداقت درباره آن مشکل با مسافرها صحبت کند و با احترام برنامه جایگزین را به اطلاع آنها برساند.

 

در رفتار و گفتار آرامش داشته باشد؛

راهنمای تور باید در شرایط بحرانی و پر استرس بتواند با آرامش بر شرایط مسلط بشود، اگر بحث و جدلی میان مسافران پیش آمد، راهنمای تور باید بتواند با حفظ خونسردی مشکل بین آنها را حل بکند.

 

مثبت اندیش باشد؛

ابن فرد باید بسیار خوشبین باشد و این دید مثبت را به همه مسافرها هم انتقال بدهد. در شرایط مختلف منفی بافی نکند و همیشه به مسافرها امید بدهد.

 

خونگرم و پرانرژی باشد؛

راهنمای تور باید با همه افراد گروه، کوچک و بزرگ، پیر و جوان رابطه دوستانه و محترمانه خوبی برقرار کند، از طرفی به عنوان کسی که در حال رهبری گروهی از مسافران است، باید همواره به آنها انرژی مثبت خود را انتقال بدهد، همواره لبخند بزند و رفتاری پر شور و هیجان داشته باشد تا بتواند همه را سرگرم کند.

 

زیرک باشد و روابط عمومی خوبی داشته باشد؛

يک راهنمای تور هم بايد سياستمدار باشد هم با مسافران گروه و هم با کارکنان، هتل ها، رستوران ها، شرکت های حمل ونقل و رانندگان، با سیاست رفتار کند. او نبايد به شايعات توجه کند، باید به حساسیت هایی که هرکدام از این افراد ممکن است نشان دهند، با احترام و سیاست برخورد کند. در عین حال روابط عمومی بالایی داشته باشد تا بتواند به راحتی افراد را در راستای انجام کاری که درست تر است مجاب کند.

 

فداکار باشد؛

مثل ديگر اصول رهبری،  يک راهنمای تور بايد همواره آماده باشد تا به خاطر رفاه گروه از آسايش خود چشم پوشی کند. يک ليدر بايد پس از همه بخورد، بنوشد و بخوابد، باید از آسایش و رفاه همه مطمئن شود، بعد به کارهای شخصی خود برسد.

 

نسبت به حال مسافران حساس باشد؛

گذشته از برنامه ريزی برای مسيرها و بازدیدهای روزانه، رديابی يا موارد اضطراری، راهنما همواره بايد حالات مسافران را زير نظر داشته و واکنش های شخصيتی آنها را پيش بينی کند و ذهنشان را بخواند و به اعتراض ها و شکایت هایشان توجه کند. خستگی آنها را ارزيابی کند و اسباب آسايش و آرامش مسافرانی که تنها هستند و ممکن است دچار اضطراب شوند را فراهم کند. راهنما بايد کمی هم روانشناس باشد و نسبت به مسافران و حالات آنان بسيار هوشيار و حساس باشد.

 

آراسته باشد؛

اگر مسافران تور با سر و وضعي نامرتب يا آشفته ديده شوند،مشکل خاصی بوجود نمی آید، اما سرپرست گروه همیشه بايد دارای ظاهری آراسته باشد. اين آراستگی و شادابی بر اعتبار و اقتدار او می افزايد و سرمشقی براي ديگران خواهد بود. يک لیدر شلخته و آشفته برای خودش، کارفرما، ارزش و موفقيت تور، اثرات و عواقب بد و ناخوشايندی خواهد داشت. 

 

اعتماد به نفس و قاطعیت داشته باشد؛

یک راهنما بهتر است دارای اعتماد به نفس و غرور باشد. هنگامی که کارمند هتل تاکيد می کند که اتاق يک تخته نداريم، راهنما بايد سازش ناپذير بوده و نبايد کوتاه بيايد، در پاسخ وی بايد بگويد: "بگو رئيست بيايد." اين به معناي دادزدن، ناسزاگفتن يا رفتارخشن نيست. اين کار نمايش نيروهای درونی، سرسختی و سازش ناپذيری است و به معنای اين است که راهنما برروی حقوق مسافرانش پافشاری می کند. 

 

سالم و تندرست باشد؛

اين بدين معنا نيست که سرپرست تور از آغاز روز ورزش های سنگين بکند. اما بايد تندرست باشد، از ناتوانی فیزیکی و جسمی در رنج نباشد و از بنيه خوب برخوردار باشد تا در هر شرایط بتواند مسافران را همراهی کند. حتي هنگامي که احساس بيماری می کند بايد طوری رفتار کند که گويای سرزندگي و سرحال بودنش باشد و به هنگام بيماری ها نبايد بگذارد که بيماری براو چيره شود. باید بتواند در پیاده روی های طولانی، بالا رفتن از تپه ها، عبور از دشت و دامنه های کوه ها و دیگر موارد سخت اعضای گروه راه همراهی کند.

 

 انعطاف پذیر باشد؛

برخي از مردم هنگامي که روال عادی کارها در خطر به هم خوردن قرار می گيرد دستپاچه و هول می شوند. اين اتفاق بيشتر برای افرادی که روحیه خشک ونرمش ناپذير دارند، روی می دهد. این افراد همیشه مایلند  که همه چيز مرتب و بی کم و کاست باشد. اصل قديمی مورفي دقيقا برای تور هم مصداق دارد (اگر قرار است چيزی خراب بشود، خراب خواهد شد). برنامه ريزی احتمال پديد آمدن دردسرهای بزرگ را کاهش می دهد اما بعضی ازتغييرات گريزناپذير هستند. در سفر چيزهايی همچون خرابی وسايل حمل و نقل، آشفتگی وسايل ارتباطات و پيام رسانی، مسافران ناسازگار و دردِسر آفرين يا بيماری ها، بلايای طبيعي، تاخير وسايل ترابری وجود دارد. پس راهنمای تور بايد به سرعت و با حضور ذهن به دنبال راه حل بگردد. بايد توان آن را داشته باشد تا هرگاه شرايط ایجاب می کند، برنامه را تغيير دهد.

دیدگاه شما