غار کارده مشهد


روستاي «کارده» در فاصله 48 کيلومتری شمال مشهد واقع گرديده و غار کارده در 3 کيلومتري آن قرار دارد. در محل مذكور كه موسوم به دره آل است دو غار در دو سمت دره قرار دارند.


غار شرقی موسوم به غار اسكلت و غار غربی موسوم به غار كارده است. دهانه غار به صورت يک شکاف سنگي است که عرض تقريبی آن 1 تا 3 متر و طول آن حدود 100 متر می باشد.


اين غار کاملاً خشک است و پرتگاه هايی خطرناک دارد. کوهنوردان، اسکلت‌هايی از انسان مربوط به زمان‌های قديم را در درون اين غار مشاهده کرده‌اند.


 از مشخصه های این غار تعداد زیاد راه های فرعی است که هر راه فرعی خود به ۲ تا ۵ شاخه فرعی دیگر منتهی می شود. همچنین اغلب راه های فرعی و اصلی دارای یک ارتفاع هستند و گاها راه اصلی ارتفاع و ورودی کوچکتری از راه های فرعی اطراف دارد٬ لذا باتوجه به عدم وجود نشانه گذاری در داخل غار احتمال گم کردن مسیر اصلی وجود دارد.

 

دیدگاه شما